Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność.

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy jak poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „OXYGENE” Maciej Myśków; ul. Jaśkiewicza 23a 59-600 Lwówek Śląski, NIP: 6161500194. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod adresem: kontakt@holisticmed.pl

Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w celu świadczenia usług przez „OXYGENE” Maciej Myśków. Zbieramy jedynie niezbędne Państwa dane osobowe w celach takich jak:

 • nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy między nami zawartej, w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. Podanie powyższych danych, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
 • obsługa zgłoszenia i odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy lub e-mail wskazany na stronie internetowej – wtedy działamy w oparciu o Państwa zgodę, dobrowolnie wyrażoną przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej funkcjonalności naszej strony internetowej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne Państwa dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
 • do rozważenia złożonej przez Państwa aplikacji dla celów ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia. W takim wypadku, działając na podstawie Państwa zgody, czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO przetwarzamy Państwa dane zawarte w CV i liście motywacyjnym.
 • przetwarzamy także dane zawarte w umowach i innych dokumentach związanych z naszą współpracą do celów wynikających z realizowanych przeze nas prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak:

  • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w ramach zawartych umów,
  • ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,
  • posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla celów bieżących i ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych, jak również marketing naszych usług, czyli na postawie art. 6 ust. 1 f) RODO, przy czym jeśli wspomniany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub sms lub przesyłamy informację handlową naszych partnerów biznesowych to działamy zawsze na podstawie Państwa zgody na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu 2 usług drogą elektroniczną ora Ustawy Prawo telekomunikacyjne; również na podstawie takiej zgody przesyłamy Państwu nasz elektroniczny i bezpłatny Newsletter, jeśli udostępniamy taką publikację. Taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • archiwizowania umowy i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości, jak również w związku z prowadzoną przeze nas działalnością w branży sportowej i szkoleniowej w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  • aby prowadzić interesującą stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.
 • obsługa zgłoszenia i odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy lub e-mail wskazany na stronie internetowej – wtedy działamy w oparciu o Państwa zgodę, dobrowolnie wyrażoną przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej funkcjonalności naszej strony internetowej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne Państwa dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
 • do rozważenia złożonej przez Państwa aplikacji dla celów ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia. W takim wypadku, działając na podstawie Państwa zgody, czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO przetwarzamy Państwa dane zawarte w CV i liście motywacyjnym.
 • przetwarzamy także dane zawarte w umowach i innych dokumentach związanych z naszą współpracą do celów wynikających z realizowanych przeze nas prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak:

  • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w ramach zawartych umów,
  • ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,
  • posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla celów bieżących i ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych, jak również marketing naszych usług, czyli na postawie art. 6 ust. 1 f) RODO, przy czym jeśli wspomniany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub sms lub przesyłamy informację handlową naszych partnerów biznesowych to działamy zawsze na podstawie Państwa zgody na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu 2 usług drogą elektroniczną ora Ustawy Prawo telekomunikacyjne; również na podstawie takiej zgody przesyłamy Państwu nasz elektroniczny i bezpłatny Newsletter, jeśli udostępniamy taką publikację. Taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • archiwizowania umowy i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości, jak również w związku z prowadzoną przeze nas działalnością w branży sportowej i szkoleniowej w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  • aby prowadzić interesującą stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.
Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tzw. odbiorcom danych:

 • Podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność takim, jak dostawcom usług i stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość czy też dostawca usługi poczty elektronicznej),
 • W celu prawidłowego wykonania objętej umową usługi – ubezpieczycielom, podwykonawcom i partnerom biznesowym,
 • Bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem,
 • Innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państwa trzecich. W związku jednak z korzystaniem w naszej działalności z usług Google LLC, która to firma według publikowanej przez nią Polityki prywatności korzysta z serwerów w różnych krajach, chcielibyśmy poinformować, że może w związku z tym dojść do transferu Państwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych przez Google LLC w Polityce prywatności tej firmy i w ramach przyjętych przez nią środków bezpieczeństwa.

Przez jaki okres czasu przechowujemy dane osobowe?
 • Dane zawarte w łączących nas umowach i/lub korespondencji elektronicznej dotyczącej zawarcia umowy przechowujemy co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danych umów, natomiast dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i zobowiązań dotyczących usług szkoleniowych i turystycznych. Przez okres dłuższy przechowujemy dane osobowe gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, np. dane pracowników czy zleceniobiorców,
 • Ponadto, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingowym, to, niezależnie od wskazanych wyżej okresów, jeśli robimy to na podstawie Państwa zgody – przechowujemy je dla tego celu do momentu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach (marketing bezpośredni bez konieczności uzyskania zgody czyli np. poprzez wykorzystanie standardowej przesyłki nieelektronicznej) – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,
 • Najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Prawo żądania sprostowania danych,
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • Prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania używamy plików cookies, by ułatwić nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych*,
 • Prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w przypadkach, gdy jej wyrażenie było wymagane, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma "OXYGENE" Maciej Myśków; ul. Jaśkiewicza 23a 59-600 Lwówek Śląski, NIP: 6161500194
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu kontaktu poprzez e-mail lub telefon podany w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.holisticmed.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktu poprzez e-mail lub telefon podany w formularzu kontaktowym.
 • Dane podane przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od ich zebrania lub na czas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 wymienionego wyżej rozporządzenia.

ZGODY RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych „OXYGENE” Maciej Myśków w celu umożliwienia kontaktu z moją osobą, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zgoda na kontakt mailowy

Wyrażam zgodę na umożliwienia kontaktu z moją osobą na podany przez mnie adres e-mail przez „OXYGENE” Maciej Myśków zgodnie z art 6 ust. 1 lit a RODO.

Zgoda na kontakt telefoniczny

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez „OXYGENE” Maciej Myśków w celu umożliwienia kontaktu z moją osobą, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1907 ze zm).